ระบบเรียนออนไลน์สถาบันพระปกเกล้า​

 

สถาบันพระปกเกล้า เป็นสถาบันวิชาการแห่งชาติ ที่ดำเนินรอยตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดสันติสุขสถาพรแก่ปวงชนชาวไทยทุกคน ทั้งนี้ ภารกิจหลักของสถาบันพระปกเกล้า คือ เผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาประชาธิปไตย โดยสถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการจัดการศึกษาอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล และสันติวิธี โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้ กลุ่มนักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองระดับท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและพัฒนาการเมืองการปกครองไทยในภาพรวม ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่สถาบันพระปกเกล้าได้ให้ความสำคัญตลอดมา

หลักสูตร

 

สถาบันพระปกเกล้า พร้อมเปิดการศึกษาอบรมในโครงการการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รวม 10 หลักสูตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง